Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis oraz naszą Firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Administrator danych osobowych:
Mecalit Polska Sp. z o.o.
ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 115
93-208 Łódź
KRS: 0000215382, NIP: 7292557166, REGON: 473264008

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności i rozliczalności, przy czym:
 • poufność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie osób uprawnionych;
 • integralność informacji – rozumiana jest jako ich dokładność i kompletność,
 • dostępność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie osobom upoważnionym dostępu do informacji i związanych z nimi zasobów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizowania zadań wykonywanych przez te osoby,
 • rozliczalność informacji – rozumiana jest jako zapewnienie możliwości przypisania w sposób jednoznaczny zrealizowanej czynności do określonego podmiotu oraz udowodnienia przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 RODO.
Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji postanowień niniejszej polityki powinny być rozstrzygane w sposób zapewnianiający możliwie najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz najpełniejszą realizację praw osób, których dane dotyczą.
 
OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Do obowiązków Administratora należy zapewnienie technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczeniem danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zarząd prowadzi wykaz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki.
 2. Administrator odpowiada za przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ma obowiązek zapewnić zgodność przetwarzania danych z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 RODO, w tym:
  • zapewnia legalną podstawę przetwarzania danych poprzez dbałość o pozyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub spełnienie innej przesłanki dopuszczającej przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnia, aby wobec osoby, której dane dotyczą został spełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i 14 RODO,
  • dba o to, by dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi praktykami oraz normami społecznymi,
  • odpowiada za zbieranie danych w ściśle oznaczonym i zgodnym z prawem celu,
  • dba o merytoryczną poprawność oraz adekwatność zakresu danych do celu zbierania,
  • przestrzega zasady ograniczenia czasu przetwarzania danych poprzez zapewnienie przechowywania danych przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (retencja danych). Procedura retencji i usuwania danych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej polityki.